ALGEMENE INLIGTING

Bygevoegde skoolreëls (COVID 19).

Die skool is bewus dat almal ‘n vreemde nuwe tyd beleef met vele uitdagings. Die skool erken ook dat die nuwe normaal vir almal ‘n aanpassing is maar ons moet ons beste doen om die COVID veiligheids maatreëls na te kom.

Die nuwe skoolreëls soos goedgekeur en onderskryf deur die beheerliggaam fokus baie duidelik op die DOELBEWUSTE, MOEDSWILLIGE breek van COVID 19-veiligheidsmaatreëls.

Die DOELBEWUSTE oortreding van sosiale distansieëring reëls word nie geduld nie!

Indien ‘n leerder moedswillig en doelbewus die COVID-19- veiligheids maatreëls oortree, word hul ouers onmiddelik gekontak en mag hul nie die dag by die skool voltooi nie. Die leerder ontvang ook 10 negatiewe punte. Indien die leerder homself weer skuldig maak aan so ‘n oortreding sal ‘n beheerliggaam verhoor plaasvind.

Ouers en leerders moet asb. hulself met die hersiende gedragskode vergewis. Die reëls en maatreëls fokus op die doelbewuste negatiewe houding teenoor die veiligheidsmaatreëls. Almal is besig om aan te pas en hul bes te probeer en ons wil ons deel doen om die gemeenskap te beveilig.

Additional school rules ( COVID 19)

The school is aware that everyone is living in a strange new world and it comes with many challenges. It is important that we strive to follow the COVID-19 safety regulations to the best of our abilities.

The new school rules that have been approved by the governing body has a clear focus on the DELIBERATE breaking of COVID-19 safety measures.

The DELIBERATE breaking of the social distancing rules will not be tolerated!

Should a learner deliberately and knowingly break the COVID-19 safety rules, the following will take place. The parents of the learner will be contacted and the learner will not be allowed to complete the rest of the day at school. The learner will also receive 10 negative points. Should the learner be found guilty of a simmialar misdemeanor, a governing body hearing will be arranged.

Parents and learners must please be aware of the ammended code of conduct. These rules and measures focus on deliberate and negative attitude’s towards COVID -19 safety regulations. Everyone is adapting and we are trying our best to keep the community safe.

SKOOLDAG VIR 2021
Die skool open en sluit deur die loop van die jaar as volg: Maandae tot Vrydae van 07:30 – 14:00. Detensie vind op Vrydae na skool plaas vanaf 14:15 tot 16:15.Ons versoek alle belangegroepe om kennis te naam dat GEEN aktiwiteite of Sport voor 15:00 moet begin nie

IMG-20190220-WA0002

 

190910-272_(LowRes)