SKOOLFONDS

SKOOLGELDE / KOSHUISGELDE – 2020
Gedurende die begrotingsvergadering wat gehou is op 22 Oktober 2019, is die begroting van 2020 deur die ouers teenwoordig aanvaar en goedgekeur.  Die skoolfonds vir 2020 is vasgestel op R15 400.00 per jaar en losiesgelde vir Huis Excelsior op R17 800.00 (Koshuisgelde STRENG VOORUITBETAALBAAR)

skoolfooie 2020

Ons herinner alle ouers daaraan dat skoolfonds jaarliks vooruitbetaalbaar is, en dat die volle skoolgeld onmiddellik opeisbaar is en betaalbaar word indien enige paaiement nie teen 7 Februarie 2020 betaal is nie.
Ons verstaan dat dit vir ouers dikwels moeilik is om gedurende Januarie die volle jaar se skoolfonds te betaal, dus gee ons ouers die volgende betalingsopsies:

190910-362-Edit_(LowRes)

Aansoekvorms vir gedeeltelike of volle vrystelling van skoolfonds is beskikbaar vanaf 1 – 20 November 2020 by die Finansiële Sekretaresse by die skool. Vorms sal SLEGS aan die leerders se ouers of wettige voog uitgereik word en u moet dus self die vorms kom haal en daarvoor teken.
GEDEELTELIKE VRYSTELLING VAN SKOOLFONDS:
DAAR MOET ELKE JAAR VIR VRYSTELLING VAN SKOOLFOOIE AANSOEK GEDOEN WORD.
Die vorms moet op die laatste 30 November 2020 by die Finansiële Kantoor ingehandig word.  Aangesien geen onvolledige vorms aanvaar sal word nie, stel ons voor u kom so gou as moontlik om die vorms te kom afhaal om vir u genoegsame tyd te gee om dit te voltooi.

ABSA:  Hoërskool Swellendam
Rek nr: 222 082 0303

Takkode: 334 813
Verw: Skakel asb vir Me Olivier vir ‘n verwysing
Ouers is enige tyd welkom om die superintendent te skakel indien u meer inligting wil hê of die koshuis wil besigtig.
Die kontaknommer vir Excelsior Koshuis is (028) 514 2305

190910-71_(LowRes)-2