VISIE EN MISSIE

MISSIE
Ons lewer toekomsgerigte leerders wat met selfvertroue die lewe aanpak deur:
*  die ontginning en ontwikkeling van die volle potensiaal van elke leerder
* leerders te lei tot kritise en selfstandige denke en die basis te vorm van afhanklike        en gebalanseerde volwassenes.

VISIE
Ons strewe na:
* die skep van ‘n gesonde balans tussen akademie, sport en kultuur
* die daarstelling van ‘n aangename en gemaklike skoolatmosfeer waarin leerders kan uitblink
* die vestiging van ‘n selfonderhoudende skool

KERNWAARDES
* Eerlikheid
* Selfrespek
* Selfbeheersing
* Verantwoordelikheid
* Respek vir andere en hul goedere
* Demokrasie
* Begrip en waardering vir kulturele en taalverskille
* Aanpasbaarheid by verandere omstandighede